Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych, przykładowo nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonicznego osoby, której dane dotyczą, następuje zawsze w zgodzie Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, obowiązującymi dla Performance Check specyficznymi dla kraju przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przy pomocy niniejszej polityki prywatności nasze przedsiębiorstwo chciałoby poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu pozyskiwanych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Następnie, osobom, których sprawa dotyczy, wyjaśnione zostaną przy pomocy tej polityki prywatności przysługujące im prawa.

Performance Check jako administrator danych osobowych podjął liczne działania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie szczelnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pomocą tej strony internetowej. Mimo to przesyłanie danych za pośrednictwem Internetu może zawierać luki bezpieczeństwa, przez co nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przekazywania nam danych osobowych także drogami alternatywnymi, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Polityka prywatności Performance Check opiera się na definicjach, które wykorzystane zostały przez europejskiego twórcę dyrektyw i rozporządzeń przy wydawaniu           Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Nasza polityka prywatności powinna być dla łatwa do odczytania i zrozumienia zarówno przez opinię publiczną, jak również przez naszych klientów i partnerów handlowych. Aby to zagwarantować, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić wykorzystane definicje.

W niniejszej polityce prywatności wykorzystujemy między innymi następujące pojęcia:

a) dane osobowe

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b) osoba, której dane dotyczą

Osobą, której dane dotyczą, jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora.

c) przetwarzanie

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) ograniczenie przetwarzania

„ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) profilowanie

„profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) pseudonimizacja

„pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) administrator

„administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

h) podmiot przetwarzający

„podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) odbiorca

„odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców;

j) strona trzecia

„strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administratora, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe

k) zgoda

„zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora

Administratorem w sensie Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, innych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej ustaw o ochronie danych osobowych oraz innego rodzaju przepisów o charakterze ochrony danych osobowych jest:

Performance Check
Baloher Weg 2a
31547 Rehburg Loccum
Deutschland
Tel.: +49 (0)5037 9686-0
E-Mail: info@performance-check.de 
Website: www.performance-check.de

3. Cookie

Strony internetowe Performance Check wykorzystują pliki cookies. Cookies to dane tekstowe, które zapisywane i gromadzone są za pośrednictwem przeglądarki internetowej w systemie komputerowym.

Liczne strony internetowe i serwery korzystają z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwane ID-cookie. ID-cookie jest jednoznacznym oznaczeniem pliku cookie. Składa się on z szeregu znaków, poprzez które można przyporządkować strony internetowe i serwery konkretnej przeglądarce internetowej, na której pliki cookie zostały zapisane. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnić indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą od innych wyszukiwarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może być rozpoznawana i identyfikowana przez jednoznaczny ID-cookie.

Dzięki użyciu plików cookies Performance Check może udostępniać użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez zastosowania plików cookie.

Dzięki zastosowaniu plików cookies możliwe jest z punktu widzenia użytkownika optymalizowanie informacji i oferty na naszej stronie internetowej. Pliki cookies umożliwiają, jak to już zostało wspomniane, ponowne rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego ponownego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, która używa plików cookies, nie musi przykładowo podczas każdej wizyty na stronie internetowej wpisywać swoich danych dostępowych, ponieważ czynność tę przejmuje zapisany przez stronę internetową w systemie komputerowym użytkownika plik cookie. Kolejnym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy poprzez pliki cookies zapamiętuje artykuły, które klient włożył do wirtualnego koszyka na zakupy.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiednich ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies. Dalej wszystkie już umieszczone pliki cookies w każdej chwili mogą zostać usunięte przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje umieszczanie plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, to być może nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej dadzą się wykorzystać w całym swoim zakresie.

4. Rejestrowanie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Performance Check podczas każdego otwarcia strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą lub system zautomatyzowany rejestruje cały szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje zapisywane są w logfiles systemu. Rejestrowane mogą być (1) wykorzystywane przeglądarki i ich wersje, (2) system operacyjny wykorzystywany przez system zabezpieczający dostęp, (3) strona internetowa, z której system zabezpieczający uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tak zwane referrer), (4) podstrony internetowe, które kierowane są poprzez system zabezpieczający dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) Adres IP, (7) Internet-Service-Provider systemu zabezpieczającego dostęp i (8) inne podobne dane i informacje, które służą ochronie przed zagrożeniami w przypadku ataktów na nasze systemy informacyjno-technologiczne.

Podczas korzystania z tych ogólnych danych i informacji Performance Check nie wyciąga żadnych wniosków dotyczących osób, których sprawa dotyczy. Informacje te potrzebne są raczej do tego, żeby (1) poprawnie wysyłać treści naszej strony internetowej, (2) zoptymalizować treści naszej strony internetowej oraz jej reklamę, (3) zagwarantować trwałą funkcjonalność naszych systemów informatyczno-technologicznych i funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz (4) udostępnić niezbędne informacje organom dochodzeniowo-śledczym w przypadku ataku cybernetycznego. Te, w sposób anonimowy pobierane dane i informacje, wykorzystywane są przez Performance Check z jednej strony pod względem statystycznym, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych. Te anonimowe dane plików Server-Logfiles zapisywane są osobno od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, którą dane dotyczą.

5. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Strona internetowa Performance Check zawiera z powodu przepisów ustawowych informacje, które umożliwiają szybki elektroniczny kontakt z naszym przedsiębiorstwem oraz bezpośrednią z nami komunikację, co obejmuje także ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą skontaktuje się drogą mailową albo za pośrednictwem formularza kontaktowego z administratorem, to dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi są zapisywane na potrzeby załatwienia sprawy lub skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Nie dochodzi do przekazywania tych danych osobowych osobom trzecim.

6. Rutynowe kasowanie i blokowanie dostępu do danych osobowych

Administrator przetwarza i zapisuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko na czas, który jest konieczny dla osiągnięcia celu gromadzenia, lub jeżeli jest to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub innego ustawodawcę w ustawach lub przepisach, którym administrator podlega.

Jeżeli cel gromadzenia ustaje lub mija okres gromadzenia danych wymagany przez ustawodawcę europejskiego albo innego właściwego ustawodawcę, to dane osobowe zostają rutynowo i stosownie do przepisów ustawowych zablokowane lub skasowane.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego prawo do żądania od administratora potwierdzenia na okoliczność tego, czy będą oni przetwarzać stosowne dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą chciałaby skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, to może się ona w tym celu w każdej chwili zwrócić do pracownika administratora.

b) Prawo do informacji

Każda osoba podlegająca przetwarzaniu danych osobowych ma zagwarantowane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania w każdym momencie od administratora nieodpłatnej informacji o zgromadzonych danych osobowych dotyczących ich osoby i otrzymania kopii takiej informacji. Nadto ustawodawca europejski przyznał osobie, której dane dotyczą prawo do następujących informacji:

 • cele przetwarzania
 • kategorie danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Nadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do informacji o tym, czy dane osobowe przekazywane są do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z tego prawa do informacji, to może się w każdym momencie zwrócić o to do pracownika administratora.

c) Prawo do sprostowania danych

Każda osoba podlegająca przetwarzaniu danych osobowych ma zagwarantowane przez ustawodawcę europejskiego prawo do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawdziwych danych osobowych. Nadto osobie, której dane dotyczą, przy uwzględnieniu celów przetwarzania danych, przysługuje prawo do żądania uzupełniania niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawa do sprostowania danych, to może się w każdym czasie zwrócić o to do pracownika administratora.

d) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Każda osoba podlegająca przetwarzaniu danych osobowych ma zagwarantowane przez ustawodawcę europejskiego prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności i o ile nie jest niezbędne ich przetwarzanie:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania.
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Jeżeli wystąpi jedna z wyżej wymienionych przyczyn i osoba, której dane dotyczą, chciałaby zarządzić usunięcie danych osobowych, które zachowane są w firmie Performance Check, to może się tym celu w każdej chwili zwrócić do pracownika administratora. Pracownik Performance Check doprowadzi do tego, żeby żądaniu usunięcia danych stało się niezwłocznie zadość.

Jeżeli Performance Check upublicznił dane osobowe, a na mocy artykułu 1 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – Performance Check podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik Performance Check w poszczególnych przypadkach zarządzi to, co jest konieczne.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba podlegająca przetwarzaniu danych osobowych ma zagwarantowane przez ustawodawcę europejskiego prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli zaszła jedna z wyżej wymienionych okoliczności i osoba, której dane dotyczą, chciałaby zażądać ograniczenia przetwarzania danych, które są zachowane w Performance Check, to może się ona w każdym momencie zwrócić w tym celu do pracownika administratora. Pracownik Performance Check zarządzi ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba podlegająca przetwarzaniu danych osobowych ma zagwarantowane przez ustawodawcę europejskiego prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych lub art. 9 ust. 2 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i o ile nie zostaną przez to naruszone prawa i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się do pracownika Performance Check.

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba podlegająca przetwarzaniu danych osobowych ma zagwarantowane przez ustawodawcę europejskiego prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Performance Check w przypadku sprzeciwu nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Performance Check przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, to osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie do Performance Check sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, to Performance Check nie będzie już przetwarzać danych osobowych do takich celów.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Performance Check do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, osoba, której dane dotyczą, ma dodatkowo prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Dla potrzeb wykonania prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się bezpośrednio do każdego pracownika Performance Check lub innego pracownika. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba podlegająca przetwarzaniu danych osobowych ma zagwarantowane przez ustawodawcę europejskiego prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, jeżeli ta decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, albo (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem albo (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, to Performance Check wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby dochodzić praw w związku ze automatyzowanymi decyzjami, to może ona w tym celu w każdym momencie zwrócić się do pracownika administratora.

i) Prawo do odwołania zgody związanej z ochroną danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma zagwarantowane przez ustawodawcę europejskiego prawo do odwołania w dowolnym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby dochodzić prawa do odwołania zgody, to może się ona dowolnym momencie zwrócić w tym celu do pracownika administratora.

8. Przepisy ochrony danych osobowych dla potrzeb użycia i zastosowania Google Analyse-Tools

My używamy Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies“, pliki tekstowe, które umożliwiają analizę państwa korzystania z naszych stron internetowych i usług online. Informacje utworzone przez pliki cookies dotyczące Państwa korzystania z tych stron internetowych i ofert online przekazywane są do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. My wykorzystujemy Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“, tak iż przekazywane do Google adresy IP zostają uprzednio skrócone i przetworzone na serwerach, które znajdują się w Europie, aby wykluczyć bezpośrednie odniesienie do danej osoby. Google wykorzystuje te informacje, aby dokonać oceny Państwa wizyty na stronie internetowej, aby stworzyć dla nas raporty o aktywności na stronach internetowych i przedstawić inne usługi związane z dalszym wykorzystaniem stron internetowych i dostępem do Internetu. Google przekazuje te informacje także osobom trzecim, o ile jest to określone ustawowo lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki nie jest łączony z innymi danymi Google. Zapisywanie plików cookies mogą Państwo uniemożliwić poprzez stosowne ustawienia swojego systemu wyszukiwarki; zwracamy jednak Państwa uwagę na fakt, że takim przypadku nie będzie możliwości korzystania ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Sprzeciw na pobieranie i przechowywanie danych dla Google Analytics można złożyć w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość poprzez tę wtyczkę w wyszukiwarce Google. Mogą Państwo uniemożliwić prowadzenie rejestracji przez Google Analytics klikając na poniższy link. Zainstalowany zostanie plik Opt-Out-Cookie, który udaremni w przyszłości rejestrację Państwa danych podczas wizyty na tej stronie internetowej: deaktywacja Google Analytics

Korzystanie z Google Analytics występuje w zgodzie z warunkami, co do których niemieckie organa ochrony danych osobowych porozumiały się z Google.
Informacje usługodawcy trzeciego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Warunki użytkownika oraz Polityka prywatności

Korzystamy także z Remarketing Technologie der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Ta funkcja służy temu, żeby zaprezentować odwiedzającym stronę internetową w ramach sieci reklamowej Google ogłoszenia reklamowe związane z zainteresowaniami. Przeglądarka internetowa osoby odwiedzającej strony internetowe zapisuje tak zwane pliki „cookies", pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze, a które umożliwiają ponowne rozpoznanie odwiedzającego, jeżeli wywoła ona strony internetowe, które należą do sieci reklamowej Google. Na tych stronach mogą być odwiedzającemu prezentowane ogłoszenia reklamowe, które odnoszą się do treści, które odwiedzający wywołał wcześniej na stronach internetowych, a które korzystają z funkcji Remarketing firmy Google. Zgodnie z własnym oświadczeniem Google nie pobiera w tym procesie żadnych danych osobowych. Jeżeli mimo to nie życzą sobie Państwo funkcji
Remarketing firmy Google , to mogą ją Państwo zasadniczo dezaktywować, dokonując stosownych ustawień. Alternatywnie mogą Państwo dezaktywować zastosowanie plików cookies do celów reklamowych związanych z zainteresowaniem, korzystając z następujących wskazówek. Dalsze informacje na temat Google Remarketing Polityki prywatności   Google.

Proszę pamiętać, że Google od 15 maja 2017 rozszerzył wszystkie kampanie Remarketing o tak zwaną funkcjonalność Cross-Device. Dla użytkowników, którzy dysponują własnym Google-Account, żeby korzystać z usług Google (Wyszukiwanie Google, Gmail, YouTube, Chrome, Google Maps, PlayStore, Google Drive etc.) oznacza to, że Google łączy dane wykraczając poza usługi i sprzęt. Użytkownicy mają jednak możliwość wyłączenia tych funkcji w swoim koncie Google (myaccount.google.com).

9. Przepisy ochrony danych osobowych dla potrzeb użycia i zastosowania Google Adwords Conversion-Tracking

Korzystamy z programu reklamowego online „Google AdWords“ a w ramach Google AdWords z Conversion-Tracking. Google Conversion Tracking usługą analizującą Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Jeżeli klikną Państwo na ogłoszenie wyświetlone przez Google, to na Państwa komputerze zapisany zostanie plik cookie do Conversion-Tracking. Te pliki cookies tracą swoją ważność po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i nie służą tym samym osobowej identyfikacji.
Jeżeli odwiedzają Państwo określone strony internetowe naszej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie utracił ważności, to Google i my możemy rozpoznać, że kliknęli Państwo na ogłoszenie i zostali przekierowani na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Przez to nie ma możliwości, żeby pliki cookies mogły zostać później wyśledzone poprzez witryny internetowe klientów AdWords.
Informacje, które zostają pobrane przy pomocy Conversion-Cookie, służą temu, żeby sporządzić statystyki konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na Conversion-Tracking. Przy tym klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę opatrzoną dniem Conversion-Tracking. Nie zawierają one jednak żadnych informacji, przy pomocy których możliwe jest personalne zidentyfikowanie użytkowników.
Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w Tracking, to mogą Państwo odmówić jego używania, uniemożliwiając poprzez odpowiednie ustawienie swojego oprogramowania przeglądarki instalacji plików cookies (możliwość dezaktywacji).
Nie zostaną wtedy Państwo przyjęci do statystyk Conversion-Tracking. Dalsze informacje oraz politykę prywatności Google znajdą Państwo: tutaj i tutaj.

10. Przepisy ochrony danych osobowych dla potrzeb użycia i zastosowania funkcji Remarketing- lub "podobnych grup docelowych" Google Inc.

Usługodawca wykorzystuje na stronie internetowej funkcję Remarketing albo "podobne grupy docelowe" firmy Google Inc. („Google“). Przy pomocy tej funkcji usługodawca może zwrócić się do odwiedzającego stronę internetową z ukierunkowaną reklamą, aby odwiedzającym stronę internetową usługodawcy włączone były spersonalizowane, związane z zainteresowaniami ogłoszenia reklamowe, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w Google Display-Netzwerk. W celu przeprowadzenia analizy korzystania ze stron internetowych, która stanowi podstawę dla sporządzenia ogłoszeń reklamowych związanych z zainteresowaniami, Google używa tak zwanych plików cookies. W związku z tym Google zapisuje mały plik z ciągiem znaków w wyszukiwarkach odwiedzających stronę internetową. Za pomocą tej liczby rejestruje się wizyty na stronie internetowej oraz anonimowe dane dotyczące użytkowania tej strony internetowej. Nie odbywa się zapisywanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową. Jeżeli później odwiedzą Państwo inną stronę internetową w Google Display-Netzwerk, to zostaną Państwu wyświetlone reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem uwzględnią wywołane wcześniej grupy produktów i informacji.
Mogą Państwo na stałe dezaktywować wykorzystanie plików cookies przez Google, postępując zgodnie z następującym
linkiem i ściągając i instalując udostępniony tam Plug-In. Alternatywnie mogą Państwo dezaktywować wykorzystanie plików cookies przez usługodawców trzecich wywołując stronę dezaktywującą Netzwerkwerbeinitiative (Network Advertising Initiative) i wprowadzą w Opt-Out podane tam dalsze informacje.
Dalsze informacje na temat Google Remarketing oraz
polityki prywatności Google.

11. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych służy naszemu przedsiębiorstwu jako podstawa do postępowania przy przetwarzaniu danych, podczas którego pozyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak to ma miejsce przykładowo w postępowaniu przy przetwarzaniu danych, które są niezbędne do wysyłki towarów lub dokonania usługi lub usługi wzajemnej, to przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. To samo dotyczy zdarzeń przetwarzania, które są konieczne do przeprowadzenia czynności przedumownych, jak na przykład w przypadku zapytań odnośnie naszych produktów lub usług. Jeżeli nasze przedsiębiorstwo podlega prawnym zobowiązaniom, poprzez które konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, jak na przykład w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, to takie przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych mogłoby być konieczne, aby chronić ważne życiowo interesy osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Miałoby to przykładowo miejsce, gdyby osoba odwiedzająca w naszym zakładzie uległa zranieniu i w związku z tym musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innym osobom trzecim nazwisko, wiek, dane kasy chorobowej i inne ważne dla życia informacje tej osoby. Wtedy przetwarzanie opierałoby się na art. 6 I lit. d Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. W końcu procesy przetwarzania danych mogłyby się opierać na art. 6 I lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Na tej podstawie bazują procesy przetwarzania, które nie zostały ujęte przez żadne wyżej wymienione podstawy prawne, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne dla potrzeb zachowania uprawnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, o ile te interesy nie przeważą podstawowych praw i podstawowych interesów osoby, której dane dotyczą. Takie procesy przetwarzania są dozwolone szczególnie dlatego, że zostały osobno wspomniane przez europejskiego ustawodawcę. Reprezentował on tym samym stanowisko, że należałoby przyjąć uprawniony interes, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora. (powód wspomnienia 47 zdanie 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

12. Uprawnione interesy do przetwarzania, które realizowane są przez administratora lub przez stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na artykule 6 I lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych to naszym uprawnionym interesem jest przeprowadzenie naszej działalności handlowej na korzyść wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

13. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Kryterium okresu przechowywania danych osobowych jest dany ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu stosowne dane będą rutynowo kasowane, o ile nie będą już potrzebne do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy.

14. Ustawowe lub umowne przepisy dotyczące udostępniania danych osobowych; wymóg dla potrzeb zawarcia umowy; zobowiązanie osoby, której dane dotyczą, do udostępnienia danych osobowych; możliwe skutki nieudostępnienia

Informujemy Państwa o tym, że udostępnienie danych osobowych jest po części określone przepisami ustawy (np. przepisami podatkowymi) lub może wynikać z uregulowań umownych (np. informacje dotyczące stron umowy). Niekiedy dla potrzeb zawarcia umowy może być koniecznym, żeby osoba, której dane dotyczą, udostępniła nam dane osobowe, które muszą zostać następnie przez nas przetworzone. Osoba, której dane dotyczą, jest przykładowo zobowiązana do udostępnienia nam danych osobowych, jeśli nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę. Nieudostępnienie danych osobowych skutkowałoby tym, że nie można byłoby zawrzeć umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed udostępnieniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą musi zwrócić się do jednego z naszych pracowników. Nasz pracownik indywidualnie poinformuje osobę, której dane dotyczą, o tym, czy udostępnienie danych osobowych jest nakazane przepisami ustawy lub umowy, czy jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek udostępnienia danych osobowych i jakie skutki miałoby nieudostępnienie danych osobowych.

15. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako przedsiębiorstwo świadome odpowiedzialności rezygnujemy z automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

16. Przesyłanie zaszyfrowane

Wszystkie dane, podane przez Państwa na naszych stronach, są przesyłane do nas w sposób zaszyfrowany tak, iż są one w ten sposób chronione przed wglądem osób trzecich. Zastosowane zostały technologie szyfrujące, które odpowiadają aktualnemu poziomowi technicznemu.

Prosimy jednak całkowicie zaniechać udostępniania nam danych medycznych dotyczących osób (także dotyczących swojej osoby) lub innych danych wrażliwych poprzez naszą witrynę internetową.

Oferujemy Państwu największą prywatność, osiągalną obecnie w Internecie przy użyciu „zwyczajnych środków”: Nasza witryna internetowa stale wymusza szyfrowane przekazywanie wszystkich treści. Mogą to Państwo rozpoznać po zielonej kłódce w, lub obok paska adresowego. Przez to osoby trzecie mogą wprawdzie jeszcze zobaczyć, jakie strony Państwo wywołują, jednak treści nie są w stanie odczytać.

17. Szyfrowanie SSL

Ta strona korzysta ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania treści poufnych, jak na przykład zapytań, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, z szyfrowania SSL. Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo po tym, że pole adresowe przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w adresie przeglądarki.

Kiedy szyfrowanie SSL jest aktywne, to dane, które Państwo do nas przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.